Hoa Nắng

Mây của trời, hoa của nắng em là của bình yên.

Hoa Nắng